Utredningsplacering


Utredningsbehov kan uppstå hos ungdomar som uppvisar icke socialt accepterade normer och värderingar, ofta med socialt oönskade beteenden. Den unge har ofta även relationsproblem med sin omgivning samt en icke fungerande skola.

Ungdomar med beteendeproblem drabbas ofta av psykisk ohälsa vilket kan leda dem till ett destruktivt leverne med fel dygnsrytm, osunda kamrater, droger och kriminalitet. Ungdomar som har brister i socialisationen, saknar verktyg och strategier för att möta vardagens frestelser, krav och konfliktsituationer.

Orsaker kan bero på olika saker t ex att den unge utsatts för övergrepp eller grov kränkning, ett destruktivt hemförhållande och/eller att den unge har någon form av psykosocial problematik och/eller neuropsykiatrisk funktionsstörning.

Oavsett problematik så behöver ungdomarna hjälp för att kunna leva ett normalt fungerande liv. För att kunna sätta in relevanta insatser behöver den unge först utredas.

InDomi HVB har utredningsplatser med hög kvalité i hemmiljö där utredning ingår i placeringen. Vi erbjuder kvalificerade och fullständiga neuropsykiatriska utredningar där både psykolog- och läkarbedömning ingår. Utredningarna görs av vårt systerbolag JEWE AB som har mycket erfarna och meriterade psykologer och läkare

Den första månaden i boendet är ofta en s.k. smekmånadsfas som dock har ett stort värde och möjliggör beteendeobservationer över tid. Under första fasen i ett utredningsskede samlar vi så mycket information som möjligt. I samverkan med socialtjänsten tar vi in tidigare dokumentation från skola, andra HVB-hemsplaceringar, skol- och hälsovårdsjournal, pedagogiska kartläggningar, tidigare utredningar, BBIC-utredning, journaler från BUP mm.

Dessa dokument samlas ihop till vår psykolog och barn- och ungdomspsykiatriker och används som ett faktaunderlag i deras bedömningar.

Utredningsfasen påbörjas och ungdomen träffar psykolog och barn- och ungdomspsykiatriker som gör en medicinsk bedömning, samlar in barndomsanamnes, genomför kognitiva test och samlar in olika skattningsformulär. Psykolog och barn- och ungdomspsykiatriker tar sedan ställning till frågeställningen, men även en bredare barnpsykiatrisk bedömning genomförs alltid.

Psykologen ansvarar för redovisningen av utredningsresultatet som sker i samråd med socialtjänst och vårdnadshavare. Detta sker muntligt samt via ett skriftligt utlåtande. Föreståndaren tillsammans med socialtjänsten sammankallar berört nätverk som behöver få ta del av utredningen. Vi beskriver ungdomens fungerande, behov och ger rekommendationer om fortsatta insatser.

Om ungdomen fortsätter sin placering hos oss efter utredningsfasen så kan vi utifrån insamlad information rigga och individanpassa en behandling på vårt HVB-hem. Här har vi möjlighet att erbjuda allt ifrån en skräddarsydd miljö på själva boendet till att vi kan starta upp medicinsk och terapeutisk behandling. Ungdomarna tränas i vardagens prövningar och målet är att komma igång med individanpassad skola och någon form av egen fritidsaktivitet.

HVB-hemmet: Personal får utbildning och handledning i hur de ska bemöta ungdomen utifrån enskilda behov. Detta används som ett viktigt bakgrundsmaterial i utformandet av genomförandeplaner och följs upp i handledning.

Medicinsk behandling: Vår barn- och ungdomspsykiatriker kan direkt efter genomförd utredning påbörja en eventuell medicinering.

Terapeutisk behandling: Om det i utredningsfasen framkommer behov av terapeutisk behandling så kan vi tillhandahålla detta. Våra psykologer är erfarna KBT-och DBT-terapeuter. Olika behandlingsprogram som tillhandahålls av HVB-hemmet kan också vara aktuella.

Föräldrarna: Föräldrar som har sina barn placerade på HVB-hem har ofta kämpat länge för att få till det kring sina barn. Under placeringstiden kan föräldrar få möjlighet att träna olika strategier för att hantera sitt barn i olika situationer. Det kan handla om allt ifrån olika anpassningar, olika sätt att arbeta med problembeteenden etc. Fungerande strategier kring ungdomen som utarbetats på HVB-hemmet förs över till föräldrar.

Ungdomarna: Ungdomen själv ska upptäcka att vardagen är meningsfull och se möjligheter till ett fungerande bra liv. De ska få de verktyg och strategier de behöver för att kunna fungera socialt med andra utan att falla i frestelser eller konflikter