Välkommen till InDomi HVB och Rosenhill HVB

InDomi AB och Rosenhill Tonårshem AB tillhör en modern Kunskapskoncern, som arbetar med HVB för att ge unga människor möjlighet till ett bättre liv i vardagen. Vi bedriver professionell behandling i hemlik miljö. InDomi är ett viktigt ledord för oss och betyder "i hemmet", vilket skall genomsyra hela vår verksamhet.


Våra specialister

Våra specialister som regelbundet träffar ungdomarna i verksamheterna är:

  • Legitimerad Läkare, Henrik Wolgast. Specialist i Barn- och ungdomspsykiatri.
  • Legitimerad Psykolog, Linda Gustafsson. Specialitet; Utredningar gällande neuropsykiatri.
  • Legitimerad Psykolog & Legitimerad Psykoterapeut, Kicki Kyhle. Specialitet; Samtalsterapi (KBT & DBT) samt handledning av personal.

Vår vision

Att leverera högsta tänkbara kvalitet och Sveriges bästa vård för ungdomar.


Kvalitetspolicy

InDomi AB ska vara en förebild och det självklara valet vid val av vård och behandling. Vår verksamhet skall ha en framskjuten plats bland aktörer som i Sverige bedriver social omsorg och detta skall ske på ett ansvarsfullt sätt, med fokus på högsta möjliga kvalitet.


Kärnvärden

Kvalitet, Engagemang och Utveckling


Verksamhetsmål

Att via bästa möjliga samverkan och insatser uppfylla uppdragsgivarens förväntning av behandlingsinsatsen, till största möjliga belåtenhet. Uppfylla uppdraget i samverkan med den unge och dennes vårdnadshavare på ett sådant sätt att placeringen alltid uppfattas som optimalt positiv för den unges utveckling mot ett bättre och fungerande liv i samhället.


Målgrupp

Koncernen erbjuder i sina olika verksamheter en bredd av platser för både pojkar och flickor i ålder 12–18 år med psykosocial problematik, beteendeproblem, relationsproblem med föräldrar och kamrater och icke fungerande skola. Beteendeproblem som i förlängningen kan leda till en destruktiv vardag med missbruk och/eller kriminalitet. Den unge har ofta problem med social interaktion och saknar verktyg och sunda strategier för ett socialt accepterat och hälsosamt liv utan konflikter med omvärlden.


Vårt arbetssätt

Arbetsmetoden sker utifrån Evidensbaserad Praktik där hänsyn alltid tas till den unges risk och skyddsfaktorer. Vi påbörjar behandlingen med relationsarbete som skall leda till insikt och ökad motivation till förändring av icke socialt önskvärda beteenden. Via KP-samtal, Mi-samtal, övningar och socialfärdighetsträning sker successivt önskad beteendeförändring. Den unge och dennes omgivning skall uppfatta det nya beteendet som något mycket positivt. En individuellt hållbar positiv beteendeförändring är målet.

Vårdplanen ligger till grund för vad själva uppdraget är, och vi lägger ner extra resurser på att hitta rätt väg till hur detta arbete skall ske. Genom observation och kartläggning av den unges vardagsbeteenden, grundvärderingar, tankar och känslor, attityder och moraliska värderingar, samt egna önskemål, framtas en optimal genomförandeplan. Detta möjliggör att vi kan sätta in lämplig metod och adekvata interventioner.

Behandlingen sker från evidensbaserade metoder och personalen har MI och ART som förhållningssätt i det dagliga arbetet. Den unge skall uppfatta hela vistelsen hos oss som innehållsrik och meningsfull. Den unge får stöd och hjälp av en kontaktperson KP och alla ungdomar har ett individuellt anpassat veckoschema för högsta möjliga trivsel och struktur.


Motivation

Motivationen hos den unge skall ligga på topp under behandlingstiden och denne skall uppfatta placeringen som en positiv och bra utbildning för en framgångsrik framtid. Den unge skall kunna hantera livets olika sociala situationer, lockelser och problem. Denne skall dessutom få olika verktyg, och lära sig strategier för klara olika högrisksituationer.


Boendet

Boendet på HVB hemmet sker under så hemliknande former som möjligt med trivselregler som skall göra placeringen så tydlig, trygg och säker som möjligt för den unge. Dessa regler har tagits fram av ungdomar själva vilket främst gör att det råder lugn och ro på hemmet. Detta medverkar till bra behandlingsklimat. Ungdomarna deltar i hemmets sysslor som matlagning, bakning, städning, handla mat etc. Tanken är att ungdomarna ska få grundläggande kunskaper i hushållskunskap under sin placering. De unga är även med på planering av aktiviteter och får önska matlista för veckan. Veckoschema finns för hemmet som visar dag och tid för olika gemensamma aktiviteter. Alla ungdomar har dessutom individuella scheman som upprättas tillsammans med kontaktpersonen, här finns även plats för egen tid. Ungdomarna har egna rum som de får hjälp med att göra så trivsamma som möjligt.


Skola och fritid

Vi eftersträvar naturligtvis att den unge skall gå i skolan. Att kunna gå i skolan på heltid är en bra indikator på att man fungerar väl socialt. Men, vi har erfarenhet av att arbeta med ungdomar med kraschad skolgång. Då arbetar vi steg för steg med den unges särskilda behov och förmåga. Den unge behöver ofta stärkas i sin socialisation för ökat självförtroende. Vi arbeta med insikt och motivation, samt för att komma tillrätta med grundläggande orsaker till varför skolan inte fungerar.

Vi stödjer och vidareutvecklar den unges intressen och provar på nya aktiviteter. Det är viktigt att hitta en meningsfull och rolig fritidssysselsättning. Detta möjliggör att den unge kan träffa nya bra och positiva kamrater. Schemalagda fritidsvanor stärker sunt leverne och självförtroendet.


Vår personal

Vår personal är handplockad med olika adekvata utbildningar och erfarenheter för högsta möjliga kvalitet, utmärkande är ett helhjärtat intresse för människor i behov av hjälp och stöd.
Detta gör att personalen är mycket engagerad och känner delaktighet och arbetsglädje. Denna arbetsglädje känner våra ungdomar av vilket påverkar den unges arbetsglädje och motivation i positiv riktning.


Samverkar med vårdnadshavare

Vi inbjuder när så är möjligt även den unges vårdnadshavare i behandlingsarbetet. Vårdnadshavarens kunskap och önskemål om den unge beaktas. Vårdnadshavaren erbjuds stöd och hjälp, samt utbildning som medverkar till att den unge skall kunna fungera socialt även i hemmiljön både vid hemresor samt efter placeringen.
Vi samverkar med vårdnadshavare utifrån överenskommelse och håller dem informerade om behandlingsresultat och utveckling.


Kvalitetsindikator

En synnerligen viktig del i vår etiska hållning är att vår verksamhet skall vara av den ypperliga kvalitet som medför att vi kan placera våra anhöriga och barn i vår egen verksamhet och sedan lämna dessa där i fast förvissning om att de erhåller högsta tänkbara kvalitet dygnet om och året om.


Utredningar

Vi har inom vår koncern möjlighet att tillse att en fullständig neuropsykiatrisk utredning utförs. JeWe AB är ett företag med psykologer och psykiatriker som har lång erfarenhet av att göra fullständiga neuropsykiatriska utredningar där diagnostik och avancerad differentialdiagnostik ingår. JeWe AB kan även erbjuda psykoterapeutisk behandling utifrån klientens behov. Behandlingen anpassas efter symtom, individuella förutsättningar och behov. Företaget har sedan länge arbetat med att säkerställa kvalitet genom att anlita psykologer och psykiatriker med mycket god kompetens och renommé. För mer information om JeWe AB var god se www.jewe.se.