Behandlingsprocessen

Behandlingsprocessen är indelad i de tre huvudfaserna: Kartläggning/observation, Behandling och Utsluss och utgår huvudsakligen från metoden Tillämpad Beteendeanalys, vilket innebär att man kartlägger ungdomens beteende, väljer ut vilka huvudsakliga beteenden som är primära att arbeta med och sedan arbetar med ett strukturerat beteendeförändringsarbete genom att förstärka de beteenden man vill se mer av. Psykologisk och psykiatrisk bedömning och behandling genomförs kontinuerligt under samtliga behandlingsfaser. Den psykologiska behandlingen förs in i den dagliga verksamheten och påverkar specifika behandlingsinsatser och bemötande. Olika typer av manualbaserade behandlingar utförs efter behov och anpassningar görs utifrån individuella förutsättningar, eventuella neuropsykiatriska funktionshinder och psykiatriska symtom.

Klicka på knapparna i menyn nedan för att visa varje steg i behandlingsprocessen.

Före ankomst

1. Förfrågan inkommer från socialtjänsten
2. Lämplighetsbedömning genomförs av föreståndare
3. Riskanalys genomförs av föreståndare
4. Möjlighet till studiebesök för ungdom
5. Samtal med behandlingssamordnare
6. Matchning genomförs mot övriga placerade
7. Vårdplan inkommer från socialtjänsten
8. Preliminär bemötandeplan utformas
9. Inskrivning av ungdom genomförs av föreståndare

Ankomst

1. Välkomstmöte när ungdomen kommer till boendet
2. Välkomstbrev och Trivselregler
3. Inskrivningssamtal med föreståndare
4. Genomgång av nödvändiga samtyckesblanketter för placeringen
5. Relationsskapande KP-samtal

Inledningsfas

1. Informationssamtal
2. Beteendeobservationer
3. ADL bedömning
4. SCL-90 skattning
5. ADAD intervju
6. Riskbedömning
7. Hälsoundersökning / Tandhälsa
8. Bedömning av psykolog och barn- och ungdomspsykiatriker
9. Intresseintervju
10. Individuellt veckoschema utformas
11. Samtal med behandlingssamordnare
12. Bemötandeplan utformas
13. Planering inför skolgång / praktikplats

Observationsfas

1. Kartläggning av beteenden / registrering av överskott/underskottsbeteenden
2. Förstärkarkartläggning
3. Urval, registrering och funktionell analys av problemskapande beteenden
4. Utformande av en beteendestödsplan
5. Månadsrapport
6. Genomförandeplan

Behandlingsfas

1. Strukturerat arbete med utvalda målbeteenden och kontinuerlig utvärdering av resultat
2. Vid behov psykologisk och psykiatrisk behandling
3. Vi har möjlighet att erbjuda ART, HAP, Återfallsprevention och färdighetsträning
4. kontinuerlig arbete med att förbättra ADL färdigheter
5. Skola / Sysselsättning / Praktik påbörjas (kan ha startat tidigare)
6. Föräldrastödsinsatser via veckosamtal
7. SCL-90 mätningar för att utvärdera behandling
8. Genomförandeplan uppdateras kontinuerligt
9. Månadsrapport

Utsluss

1. Planering tillsammans med ungdom, föräldrar och socialtjänst för hur boendesituatioen ska se ut efter utskrivning
2. Förberedande samtal med ungdom
3. Ungdom får vid behov ta del av "Hitta rätt" materialet.
4. Vid behov utökat föräldrastöd
5. Fler hemresor planeras
6. SCL-90 för att utvärdera behandling
7. Kan vid behov delta i SIP-möten
8. Eventuellt eftervårdstöd

Utskrivning

1. Utvärdering via ADAD och SCL-90
2. Slutrapport till socialtjänst och föräldrar
3. Eventuell remiss för fortsatt psykiatrisk behandling
4. Avtackningsmiddag med ungdom