Ungdomar med beteendeproblem drabbas ofta av psykisk ohälsa vilket kan leda dem till ett destruktivt leverne med fel dygnsrytm, osunda kamrater, droger och kriminalitet. Ungdomar som har brister i socialisationen, saknar verktyg och strategier för att möta vardagens frestelser, krav och konfliktsituationer.

Indomi HVB

Indomi HVB har utredningsplatser med hög kvalité i hemmiljö där utredning ingår i placeringen. Vi erbjuder kvalificerade och fullständiga neuropsykiatriska utredningar där både psykolog- och läkarbedömning ingår. Utredningarna görs av vårt systerbolag JEWE AB som har mycket erfarna och meriterade psykologer och läkare.

Utredningsuppdrag

Vi gör breda barnpsykiatriska utredningar där vi alltid gör en fullständig Neuropsykiatrisk utredning, men även tar ställning till andra psykiatriska tillstånd. Vi har alltid en bred ansats i våra utredningar och fördjupar de frågeställningar som är relevanta. Det är barnpsykiatriker och psykolog som genomför utredningarna. De som gör utredningarna har lång erfarenhet av att utreda barn och ungdomar med komplex problematik. Personalens observationer är alltid ovärderliga i vårt utredningsförfarande. I en utredning är det, alltid viktigt att få ta del av tidigare dokumentation. Vi vill därför alltid ha in tidigare pedagogiska rapporter. Finns det tidigare psykologutredningar eller logopedutredningar vill vi även ta del av detta samt om man har haft insatser från BUP. Vi kommer även vilja intervjua vårdnadshavare och skolpersonal och de kommer att få fylla i skattningsformulär. Det är även viktigt att tillägga att ungdomen, vid riskbruk, måste vara dokumenterat drogfri i 6 veckor innan en neuropsykologisk testning kan genomföras.

Utredningsfasen

Utredningsfasen påbörjas och ungdomen träffar psykolog och barn- och ungdomspsykiatriker som gör en medicinsk bedömning, samlar in barndomsanamnes, genomför kognitiva test och samlar in olika skattningsformulär. Psykolog och barn- och ungdomspsykiatriker tar sedan ställning till frågeställningen, men även en bredare barnpsykiatrisk bedömning genomförs alltid.

Utredningsresultat

Psykologen ansvarar för redovisningen av utredningsresultatet som sker i samråd med socialtjänst och vårdnadshavare. Detta sker muntligt samt via ett skriftligt utlåtande. Föreståndaren tillsammans med socialtjänsten sammankallar berört nätverk som behöver få ta del av utredningen. Vi beskriver ungdomens fungerande, behov och ger rekommendationer om fortsatta insatser.Om ungdomen fortsätter sin placering hos oss efter utredningsfasen så kan vi utifrån insamlad information rigga och individanpassa en behandling på vårt HVB-hem. Här har vi möjlighet att erbjuda allt ifrån en skräddarsydd miljö på själva boendet till att vi kan starta upp medicinsk och terapeutisk behandling. Ungdomarna tränas i vardagens prövningar och målet är att komma igång med individanpassad skola och någon form av egen fritidsaktivitet.

HVB-hemmet

Personal får utbildning och handledning i hur de ska bemöta ungdomen utifrån enskilda behov. Detta används som ett viktigt bakgrundsmaterial i utformandet av genomförandeplaner och följs upp i handledning.

Medicinsk behandling

Vår barn- och ungdomspsykiatriker kan direkt efter genomförd utredning påbörja en eventuell medicinering.

Terapeutisk behandling

Om det i utredningsfasen framkommer behov av terapeutisk behandling så kan vi tillhandahålla detta. Våra psykologer är erfarna KBT-och DBT-terapeuter. Olika behandlingsprogram som tillhandahålls av HVB-hemmet kan också vara aktuella.

Föräldrar

Föräldrar som har sina barn placerade på HVB-hem har ofta kämpat länge för att få till det kring sina barn. Under placeringstiden kan föräldrar få möjlighet att träna olika strategier för att hantera sitt barn i olika situationer. Det kan handla om allt ifrån olika anpassningar, olika sätt att arbeta med problembeteenden etc. Fungerande strategier kring ungdomen som utarbetats på HVB-hemmet förs över till föräldrar.

Ungdomarna

Ungdomen själv ska upptäcka att vardagen är meningsfull och se möjligheter till ett fungerande bra liv. De ska få de verktyg och strategier de behöver för att kunna fungera socialt med andra utan att falla i frestelser eller konflikter.